1.   Ostajan yhteys- ja luottotiedot

Myyjällä on oikeus tarkistaa ostajan henkilö- tai yhteisötiedot. Luottosuhteita perustettaessa myyjä saa hankkia tarpeelliset luottotiedot. Ostajan tulee ilmoittaa välittömästi myyjälle yhteystiedoissaan tapahtuneista muutoksista.

2.  Luovutusajankohta ja  myyjän viivästys

Tuote luovutetaan sovittuna aikana. Luovutuksen viivästyessä ostajasta riippumattomasta syystä, saa tämä purkaa kaupan ellei tuotetta luovuteta kuuden (6) viikon lisäajan kuluessa tai tätä myöhemmästä toimitusajasta päästä sopimukseen.

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä ostajalle aiheutuvia välillisiä vahinkoja, kuten saamatta jäävää voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.

Jos kaupan kohteena on tuote, joka hankitaan ja varustetaan ostajaa varten tämän ohjeiden ja toivomusten mukaisesti niin, ettei myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tuotetta hyväkseen muulla tavoin, ostaja saa purkaa kaupan viivästyksen johdosta vain jos kaupantarkoitus jää tämän vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

3.  Ostajan viivästys

Ostaja on velvollinen vastaanottamaan  tuotteen  sovittuna aikana tai jos aikaa ei ole sovittu, silloin kun myyjän sopimusehtojen 2. kohdan mukaisesti viimeistään tulisi luovuttaa tuote. Luovutus tapahtuu myyjän luona ellei muuta sovita. Myyjällä on oikeus purkaa sopimus, jollei tuotetta vastaanoteta kahden (2) viikon lisäajassa.

4.  Ostajan sopimuksenvastainen toiminta

Jos ostaja ilman lakiin perustuvaa syytä purkaa sopimuksen  ennen kuin tuote on luovutettu hänen hallintaansa tai jos myyjä sopimusehtojen  3. kohdan mukaisesti vapautuu sitoumuksesta,  myyjä saa periä vahingonkorvauksena  kymmenen (10)  prosenttia sopimuksen mukaisesta tuotteen hinnasta. Jos tuotteen valmistuksen aloittamiseen on kuitenkin vähemmän kuin neljä (4) viikkoa aikaa, peritään purkautumisesta aiheutuvat todelliset kustannukset näiden ollessa edellä mainittua vahingonkorvausta suuremmat.

Vahingonkorvausta voidaan sovitella,  jos sopimuksen purkaminen johtuu maksuvaikeuksista, joihin ostaja on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen syyn vuoksi pääasiassa omaa syyttään.

5.  Hinnanmuutokset

Myyjä on oikeutettu nostamaan  sopimukseen merkityn uuden tuotteen kauppahintaa valuuttakurssien muutoksesta, taikka suomalaisen tai ulkomaisen viranomaisen verotusta, tulleja tai muita veroluontoisia maksuja koskevasta päätöksestä aiheutuvan kustannusten nousun vuoksi.

Myyjän on ilmoitettava ostajalle kirjallisesti kauppahinnan korotuksesta perusteineen. Korotuksen ollessa vähintään neljä (4) prosenttia, ostaja saa purkaa sopimuksen ilmoittamalla siitä myyjälle yhden (1) viikon kuluessa  tästä tiedon saatuaan. Purkuoikeuden edellytyksenä on, että ostaja korvaa myyjälle sopimusvelvoitteen täyttämisestä mahdollisesti jo aiheutuneet kustannukset.

6.  Vaihdossa annettava tuote

Ellei muuta ole sovittu ja kauppaan kuuluu vaihdossa annettava tuote, ostajan on  luovutettava se myyjälle viimeistään kaupankohdetta vastaanotettaessa. Vaihdokki luovutetaan sovittuine varusteineen arviointihetken mukaisessa kunnossa.

Jos vaihdokin arvo on alentunut arviointihetken jälkeen enemmän kuin mitä tavanomaisesta huolellisesta käytöstä johtuu tai jos sen arvo on alentunut sen vuoksi, että arviointihetken mukaista varustelua on sovitusta poiketen poistettu tai muutettu, alennetaan vaihdokista hyvitettävää määrää arvonmuutosta vastaavasti.

7.  Maksujärjestelyt

Ostaja maksaa kauppahinnan käteisellä tuotteen luovutuksen yhteydessä ellei  toisin sovita. Myyjä ei ole velvollinen luovuttamaan tuotetta ennen käteisellä maksettavaksi sovitun kauppahinnan tai sen osan maksamista. Myyjä saa periä osan kauppahinnasta jo ennen tuotteen luovutusta, jos etumaksusta on sovittu.

Jos kauppahintaa ei makseta käteisellä tuotteen luovutuksen yhteydessä tai kaupan sijasta sovitaan vuokrauksesta, noudatetaan myöhemmin laadittavan sopimuksen ehtoja siltä osin kuin ne poikkeavat tästä sopimuksesta.

Myyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa erääntyneestä ja myöhästyneestä  suorituksesta korkolain (633/82) mukaisesti. Sopimuksessa mainittu kauppahinta  sisältää arvonlisäveron ellei toisin mainita. Käteisellä  maksettavaksi sovittua kauppahintaa ei kuitata maksetuksi tämän sopimuksen allekirjoituksin, vaan maksusta laaditaan erillinen kuitti

8.  Ylivoimainen este

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sille on olemassa ylivoimainen  este (force majeure). Esteen lakatessa kohtuullisessa ajassa ostaja saa kuitenkin vaatia myyjää täyttämään sopimuksen. Tätä koskeva vaatimus on tehtävä kahden   (2) viikon kuluessa siitä, kun ostaja saa tiedon esteen lakkaamisesta.

9.  Tuotteen käyttöopastus, huolto- ja käyttöohjeet sekä takuu

Myyjä antaa ostajalle uuden tuotteen luovutuksen yhteydessä käyttöopastuksen,   sekä jälleenmyyntituotteiden osalta huolto- ja käyttöohjeet. Käytetyn tuotteen kaupassa myyjän on annettava ostajalle tarvittaessa opastusta tuotteen käytössä.

Jos myyjä antaa tuotteelle takuun, on ostajalle annettava kirjallinen takuutodistus, josta ilmenee takuun voimassaoloaika ja takuun rajoitukset.

10.  Ostajan oikeudet ja velvollisuudet  sekä reklamaatio virhetilanteessa

Käytetty tuote myydään siinä kunnossa kuin se on luovutushetkellä.

Jos luovutetussa tuotteessa ilmenee virhe, ostajalla on oikeus vaatia myyjältä tämän korjaamista. Jollei korjaaminen ole mahdollista, ostaja voi vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta. Jos myyjän sopimusrikkomus on olennainen, ostaja saa purkaa kaupan.

Myyjällä on oikeus korjata virhe, jos hän tarjoutuu tekemään sen viipymättä omalla kustannuksellaan.

Ostajan on ilmoitettava virheestä myyjälle viipymättä, viimeistään kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun hän havaitsee virheen tai hänen pitäisi se havaita. Mikäli on aihetta olettaa, että virheestä voi aiheutua lisävahinkoa, ostajan on ilmoitettava siitä välittömästi ja ryhdyttävä toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi.

Myyjä ei vastaa ostajan toimittamasta materiaalista, eikä tämän määräämästä tai määrittelemästä rakenneratkaisusta aiheutuvasta virheestä. Myyjän vastuulla eivät myöskään ole kaupankohteen virheellisen tai tuotetta tilattaessa ilmaistusta käyttötarkoituksesta poikkeavan käytön, ostajan suorittaman puutteellisen huollon tai virheellisen asennuksen taikka ostajan ilman myyjän kirjallista suostumusta tekemien muutosten tai epäasianmukaisten korjaustoimien aiheuttamat virheet. Myös  normaali kuluminen tai huononeminen ovat myyjän vastuun ulkopuolella.

Myyjä ei vastaa virheen vuoksi ostajalle aiheutuneesta tuotantotappiosta, saamatta jääneestä voitosta tai muusta taloudellisesta seurannaisvahingosta

11.  Asennustarkastus, katsastus ja rekisteröinti

Tuote luovutetaan ostajalle asennustarkastus suoritettuna ja/tai katsastettuna sen mukaan kuin on sovittu. Asiakas huolehtii tuotteen rekisteröinnistä ja siitä aiheutuvista kustannuksista ellei muuta sovita.

12.  Vakuuttaminen

Myyjä vakuuttaa tuotteen kunnes se on fyysisesti luovutettu ostajalle. Tämän hetken jälkeen myyjä ei ole vastuussa kaupankohteen vakuuttamisesta ostajan tosiasiallisesta omistus- tai hallintaoikeudesta riippumatta.

Ostaja on velvollinen hankkimaan kaupankohteeseen mahdollisesti vaadittavan pakollisen liikennevakuutuksen sekä kaupanehtoihin kuuluvat muut vakuutukset ja pitämään ne voimassa kunnes tuote on luovutettu ostajalle. Erikseen sovittaessa myös myyjä voi huolehtia vakuutusten hankkimisesta ostajan kustannuksella.

13.  Vastuu kaupankohteen vahingoittumisesta ennen luovutusta

Myyjä vastaa kaupankohteelle aiheutuvista vahingoista luovutushetkeen saakka  niiltä osin kuin vahingon syynä osoitetaan olevan myyjän puolella ilmenevä huolimattomuus. Myyjän vastuu tuotteen vahingoittumisesta kattaa vain itse tuotteelle aiheutuvan välittömän vahingon. Saamatta jäävä voitto tai muut taloudelliset seurannaisvahingot eivät kuulu myyjän vastuulle.

14.  Vastuu luovutetun tuotteen aiheuttamasta esinevahingosta

Myyjän joutuessa vastaamaan kolmannelle aiheutuvasta vahingosta tai menetyksestä, ostajan on hyvitettävä tästä myyjälle aiheutunut menetys, jos myyjä ei ole seuraavan kappaleen mukaisesti vastuussa ostajalle aiheutuvasta vastaavasta vahingosta tai  tappiosta.

Kaupankohteen ollessa ostajan hallinnassa, myyjä ei vastaa sen ostajan valmistamalle tai tällaisen tuotteen sisältävälle tuotteelle, eikä muulle kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta taikka tällaisten vahinkojen seurannaisvahingoista. Vastuunrajoitusta ei sovelleta myyjän törkeän huolimattomuuden ollessa vahingon tai  menetyksen syynä.

Kolmannen esittäessä ostajalle tai myyjälle tähän kohtaan perustuvan korvausvaateen, on siitä ilmoitettava välittömästi kirjallisesti toiselle osapuolelle.

15.  Vastuu veroista ja maksuista

Ostaja vastaa kaikista tuotteen käyttöön liittyvistä veroista ja maksuista luovutushetken jälkeen. Vaihdokin osalta ostaja vastaa kaikista hallinta-aikaansa kohdistuvista tai hänen toimistaan johtuvista veroista ja maksuista.

16.  Erimielisyyksien ratkaisu

Jos näihin tilaus- ja kauppasopimusehtoihin liittyviä erimielisyyksiä ei saada ratkaistuiksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, saatetaan asia myyjän kotipaikan yleisessä alioikeudessa ratkaistavaksi.