10.11.2021

Kuormausnosturin määräaikaistarkastus

Teemme kuormausnosturin määräaikaistarkastukset
Teemme kuormausnosturin määräaikaistarkastukset

Kuormausnostureiden määräaikaistarkastukset perustuvat lakiin. Avaamme kattavassa kirjoituksessamme, millaisia tarkastuksia nostureille tehdään, kuinka usein niitä pitää tehdä ja mitä niissä tarkkaan ottaen tarkastetaan.

Kuormausnostureiden tarkastamisesta määrätään laissa

Nostureiden käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset perustuvat työturvallisuuslakiin, jossa määritellään, millaisissa tilanteissa nostolaitteet on tarkastettava ja millaista pätevyyttä niiden tarkastajalta edellytetään.

Työturvallisuuslaki 738/2002 43 §:

”Kone, työväline tai muu laite, jonka asennus tai asennus- tai käyttöolosuhteet vaikuttavat turvallisuuteen, on tarkastettava oikean asennuksen ja turvallisen toimintakunnon varmistamiseksi ennen ensimmäistä käyttöönottoa samoin kuin uuteen paikkaan asentamisen tai turvallisuuden kannalta merkittävien muutostöiden jälkeen (käyttöönottotarkastus). Tarkastus on lisäksi suoritettava käyttöönoton jälkeen säännöllisin väliajoin ja tarvittaessa myös poikkeuksellisen tilanteen jälkeen koneen, työvälineen tai muun laitteen toimintakunnon varmistamiseksi (määräaikaistarkastus).”

Kuormausnostureiden määräaikaistarkastuksesta määrätään laissa
Kuormausnostureiden määräaikaistarkastuksesta määrätään laissa

Lakia on täydennetty valtioneuvoston Työvälineiden turvallinen käyttö ja tarkastaminen -asetuksella.

Nostolaitteiden tarkastusta voidaan verrata ajoneuvon vuosikatsastukseen, jossa asiantuntija varmistaa, että ajoneuvon teknisessä kunnossa ei ole puutteita, jotka voisivat aiheuttaa vaaratilanteita sen käyttäjälle tai muulle liikenteelle.

Vastaavasti nostolaitteen määräaikaistarkastuksessa varmistetaan, että työntekijän käyttöön annettava nostolaite täyttää sille asetetut vaatimukset ja on turvallinen käyttää. 

Nostolaitteiden tarkastuksia valvoo työsuojeluviranomainen, jonka lisäksi valvontaa voi suorittaa myös työmaan turvallisuudesta vastaava henkilö.

Tarkastaminen paljastaa vaaralliset alkavat vauriot

Määräaikaistarkastuksissa tulee usein esiin sellaisia alkavia vaurioita, joita käyttäjä ei ole huomannutkaan: alkavat repeämät, huonokuntoiset hydrauliikkaletkut ja sähköjohdot, löystyneet tai irronneet kiinnityspultit sekä loppuunkuluneet liukupalat tai laakerit. 

Jos tällaisia vaurioita ei korjata varhaisessa vaiheessa, tulee niistä ajan myötä kalliita korjattavia. Menetetyn työajan sekä korjauksen vaatimien materiaali- ja työkustannusten lisäksi ne voivat aiheuttaa vakavia henkilö- ja materiaalivahinkoja. 

Esimerkiksi noston aikana rikkoutuva hydrauliikkaletku voi lennättää korkeapaineista öljyä useiden metrien etäisyydelle ja tehdä pysyviä jälkiä betoniseen pihakivetykseen tai tiiliseinään. Ihmiseen osuessaan hydrauliikkaöljy saattaa aiheuttaa vielä hurjempaa tuhoa: se voi tunkeutua kudoksiin ja aiheuttaa kuolion.

Määräaikaistarkastuksissa tällaiset vauriot huomataan yleensä varhaisessa vaiheessa, jolloin ne ovat suhteellisen helposti korjattavissa – ja nostimen turvallisuus pysyy erinomaisena, käyttöaste korkeana ja korjauskustannukset pieninä. Kun ollaan ajoissa liikkeellä, myös varaosien toimitusajoista johtuvat seisakit saadaan minimoitua.

Kuormanosturien määräaikaistarkastusten tyypit

Kuormanosturien määräaikaistarkastuksia on kolmenlaisia: käyttötarkastukset, määräaikaistarkastukset ja perusteelliset, ns. 10-vuotistarkastukset. Näistä tarkastuksista on säädetty erikseen käyttöasetuksessa 403/2008.

Määräaikaistarkastus suoritetaan nosturille yleensä vuoden välein. Silloin tarkastetaan nosturin mekaaninen kunto sekä kiinnitys- ja turvalaitteiden toiminta. Vaadittujen turvalaitteiden taso riippuu nosturin käyttöönottoajankohtana voimassa olleista vaatimuksista ja standardeista. 

Perusteellinen tarkastus on suoritettava, kun nostolaitteen valmistajan määrittämät suunnittelurajat alkavat lähestyä – tai jos ne eivät ole tiedossa, viimeistään 10 vuoden kuluttua käyttöönotosta. Perusteellisen tarkastuksen ajankohta määräytyy toisin sanoen koneen käytön mukaan. 

Ahkerassa käytössä olleen nosturin perusteellinen tarkastus voi tulla ajankohtaiseksi jo 5 vuoden käytön jälkeen. Vastaavasti kevyellä käytöllä olevan laitteen tarkastus voi olla mahdollista suorittaa vasta 15 vuoden käytön jälkeen – tämä edellyttää tietenkin sitä, että koneen käytöstä aiheutuneet kuormitukset voidaan luotettavasti selvittää. Tarkastuksen ajankohdan ja tarpeellisuuden määrittää vuosittain nostolaitteen tarkastaja.

Nosturille on suoritettava käyttöönottotarkastus aina ennen ensimmäistä käyttöä tai turvallisuuden kannalta merkittävän muutoksen jälkeistä käyttöönottoa. Tällainen merkittävä muutos voi olla esimerkiksi nosturin kaatumisen jälkeinen käyttöönotto tai perusteellinen määräaikaistarkastus.

Suosittelemme tutustumaan Taitotalon Kuormausnosturin tarkastusohjeeseen, jossa käydään tarkasti läpi käyttöönotto- ja määräaikaistarkastusten suorittamista, jos nostolaitteelle ei ole erikseen laadittuja tarkastusohjeita.

Mitä perusteellisessa nosturin määräaikaistarkastuksessa tapahtuu

Perusteellisessa määräaikaistarkastuksessa tarkastetaan kaikki, mitä normaalissa määräaikaistarkastuksessakin. Sen lisäksi koneesta tarkastetaan sellaiset kuormaa kantavat osat, joiden kuntoa ei voida purkamatta tarkastaa. Tällaisia rakenteita ovat mm. jatkepuomien sisäkkäin jäävät osat, pylvään laakeripinnat sekä sylinterit, joiden varren puoli kannattelee kuormaa.

Silmämääräisen tarkastelun lisäksi perusteellisessa määräaikaistarkastuksessa on käytettävä jotain NDT-menetelmää (nondestructive testing eli ainetta rikkomaton menetelmä). NDT-testauksen avulla varmistetaan, että kuormaa kantavissa rakenteissa ei ole silmälle näkymättömiä säröjä tai muita vaurioita. NDT-menetelmin tarkastetaan yleensä hitsaussaumat, hammaskosketukset ja valuosat. Tarkastuksen jälkeen nosturi kasataan ja asennetaan takaisin paikalleen.

Käyttöönottotarkastuksessa nosturia koekuormitetaan

Käyttöönottotarkastuksessa nosturia arvioidaan samoilla kriteereillä kuin määräaikaistarkastuksessa, jonka lisäksi sille tehdään dynaaminen ja staattinen koekuormitus. 

Staattisessa koekuormituksessa nosturia kuormitetaan hitailla liikenopeuksilla vähintään 1,25-kertaisella kuormalla. Koekuormituksen tarkoituksena on varmistua siitä, että nosturin kiinnitys- ja kantavat rakenteet kestävät suurimman sallitun kuormituksen ja että nosturi täyttää sille asetetut vakavuusvaatimukset. 

Dynaamisella kuormituksella nosturia ajetaan 1,1-kertaisella kuormituksella vaihtelevilla liikenopeuksilla aina maksiminopeuteen saakka. Näin varmistutaan nosturin vakavuudesta myös suuremmilla liikenopeuksilla. 

Koekuormituksen tekemiseen vaikuttavat nosturin valmistusajankohtana voimassa olleet asetukset ja standardit. Nosturin valmistajalla voi myös olla omia ohjeita koekuormituksen suorittamiseksi. 

Kuormausnostureiden määräaikaistarkastukset: yleisimmin löytyvät viat

Kuormausnostureiden yleisimpiä korjattavia vikoja ovat öljyvuodot, jotka aiheutuvat yleensä kuluneista sylintereiden tiivisteistä, vaurioituneista tai vanhentuneista hydrauliikkaletkuista tai löysistä liittimistä. Vuotojen arviointi on osa määräaikaistarkastusta.

Muita yleisiä huolto- ja korjauskohteita ovat liukupalat sekä erilaiset sähkökomponentit. 

Hyvin huollettuun nosturiin tarvitsee vaihtaa laakereita todella harvoin ja usein ensimmäiset laakerin vaihdot suoritetaankin vasta perusteellisen määräaikaistarkastuksen yhteydessä. 

Liukupalojen vaihtotarve riippuu paljon tehtävästä työstä sekä käyttöympäristöstä. Esimerkiksi kahmarilla tehtävä työt kuluttavat yleensä liukupaloja huomattavasti enemmän kuin kappaletavaran lastaus ja purkutyöt. 

Toplift on raskaan kaluston ykköskorjaamo

Hoidamme Topliftin korjaamolla nostureiden huollot ja tarkastukset asiantuntevasti ja vankalla ammattitaidolla. Toimitamme varaosia kaikkiin nosturimerkkeihin ja varastostamme löytyy aina Hiab-tuotteita. Ota yhteyttä korjaamoomme, jos nosturisi kaipaa ammattilaisen huomiota!

Jaa: